Chrzest

 

Dokumentami potrzebnymi do chrztu są:

 

 • Odpis aktu urodzenia dziecka.

 • Wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców.

 • Dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, adresy zamieszkania).

 • Zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych, że mogą przyjąć godność chrzestnej i chrzestnego w Kościele Rzymskokatolickim.

 

Bierzmowanie

 

 Dokumentami potrzebnymi do bierzmowania są:

 • Metryka chrztu

 • Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej

 • Kandydaci do sakramentu bierzmowania uczestniczą w niedzielnych i świątecznych mszach świętych i swoją obecność potwierdzają każdorazowym podpisem kapłana w książeczce.

 

Sakrament Małżeństwa

 

Przygotowania do sakramentu małżeństwa mają dość długą i złożoną procedurę. Dlatego też oboje narzeczonych, nie później niż 3 miesiące przed planowanym ślubem powinni pojawić się w kancelarii. Wiąże się to z koniecznością: ogłoszenia zapowiedzi, przeprowadzenia rozmów kanonicznych oraz odbycia przez narzeczonych kursu przedmałżeńskiego, jeżeli takowego nie posiadają.  

 Dokumentami potrzebnymi do zawarcia związku małżeńskiego są:

 

 • Metryka chrztu wydana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed spotkaniem w kancelarii parafialnej.

 • Dowody osobiste.

 • Świadectwo z religii (lub indeks) z ostatniej klasy edukacji szkolnej.

 • Świadectwo bierzmowania – o ile przyjęcia sakramentu bierzmowania nie odnotowano w metryce chrztu.

 • Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej.

 • Potwierdzenie przystąpienia do dwóch spowiedzi przedślubnych.

 • Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno – prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

 

Sakrament chorych

 

Jeśli chory, który został namaszczony, odzyskał zdrowie, w przypadku nowej ciężkiej choroby może ponownie przyjąć ten sakrament. W ciągu tej samej choroby namaszczenie chorych może być udzielone powtórnie, jeśli choroba się pogłębia. Jest rzeczą stosowną przyjąć sakrament namaszczenia przed trudną operacją. Odnosi się to także do osób starszych, u których pogłębia się starość.

Kapłan w każdy pierwszy piątek miesiąca udaje się do chorych z posługą sakramentalną. Nowe osoby należy zgłaszać w kancelarii.

W nagłych przypadkach sakrament namaszczenia chorych jest udzielany na każde wezwanie.

 

Pogrzeb katolicki

 

Potrzebne dokumenty do załatwienia pogrzebu:

 

 • Akt zgonu z USC (UWAGA wydaje go USC, tam gdzie dany człowiek zmarł, a nie tam gdzie był zameldowany)

 • Potwierdzenie, czy zmarły był zaopatrzony sakramentem namaszczenia chorych i wiatykiem od kapelana szpitala lub kapłana, który udzielił wymienionych sakramentów

.

Kategorie: Parafia