Przedmiotowy projekt to pierwszy etap realizacji, kluczowego dla rozwoju województwa łódzkiego projektu w obszarze dziedzictwa kultury pn. Utworzenie Cysterskiego centrum Edukacji.

W ramach etapu I zaplanowano prace polegające na adaptacji na cele kulturalne budynku dawnego arsenału. Na parterze przewidziano lokalizację punktu informacji kulturalnej z niewielkim zapleczem w parterowym pomieszczeniu baszty. W pomieszczeniu zachodnim parteru planuje się wydzieloną salę muzeum klasztornego (zasadnicza część muzeum zlokalizowana będzie na poddaszu arsenału). Sala ta może zawierać podstawowe dane o historii opactwa i okolicy, jak również pełnić rolę sali wystaw czasowych. Centralną część budynku zajmie klatka schodowa oraz sień wejściowa (na parterze) i hall na i piętrze. W pomieszczeniu na piętrze przewiduje się umieszczenie biura dla instytucji związanych z opactwem, uzupełnionego o pomieszczenie zaplecza w baszcie opackiej. Kolejne z pomieszczeń na piętrze przewidziano jako wielofunkcyjne: sala spotkań, siedziba „bractwa rycerskiego”.

W jednoprzestrzennym wnętrzu poddasza zaplanowano utworzenie muzeum klasztornego. W ramach projektu zaplanowano kilka grupy wydatków: roboty budowlane, przyłącza, instalacje elektryczne, wod. – kan., c.o., odtworzenie i konserwacja polichromii, studium wykonalności projektu, zarządzanie projektem, nadzór inwestorski, nadzór konserwatorski, promocja projektu. W projekcie zastosowano rozwiązania mające na celu poprawę funkcjonowania obiektów/instytucji oraz obniżenie kosztów ich utrzymania na rzecz wzrostu wydatków inwestycyjnych oraz na działalność kulturalną. Do takich rozwiązań należą: energooszczędne rozwiązania techniczne/technologiczne (nowe instalacje c.o., przyczyniające się do poprawy jakości środowiska naturalnego, poprzez zmniejszenie zużycia paliw konwencjonalnych); rozwiązania ekonomiczne (energooszczędne oświetlenie iluminacyjne). Po zakończeniu realizacji projektu wnioskodawca zamierza wykorzystywać posiadane technologie informacyjno – komunikacyjne w celu poprawy funkcjonowania obiektu (zostanie utworzona zostanie specjalna strona internetowa, która promować będzie nową ofertę, przewiduje się nieodpłatne udostępnianie starodruków, skanów i zdjęć dostępnych zbiorów w formatach cyfrowych poprzez stworzony system www., z których będzie można korzystać również podczas lekcji w szkole, a także planuje się wykorzystanie transmisji strumieniowej koncertów, wydarzeń, spotkań.

Celem bezpośrednim projektu jest podniesienie jakości i dostępności usług kulturalnych na terenie Sulejowa, powiatu piotrkowskiego oraz województwa łódzkiego poprzez remont oraz częściowe odtworzenie zabytkowego Opactwa o.o. Cystersów w Sulejowie.

Celem długofalowym jest budowanie stałej przewagi konkurencyjnej regionu poprzez wkład w rozwój potencjału turystycznego i kulturalnego, w szczególności poprzez realizację inwestycji infrastrukturalnej mającej na celu niezbędne dostosowanie istniejących obiektów do pełnienia obecnych funkcji kulturalnych, edukacyjnych, sakralnych i turystycznych.

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Krzysztof Podlewski

Kategorie: Ciekawostki